顶部右侧的文字

网站首页 > 电台 / 正文

三字经全文解释及拼音(三字经全文解释及拼音朗读)

2022-11-25 admin 电台 182 ℃ 0 评论

本篇文章给大家谈谈三字经全文解释及拼音,以及三字经全文解释及拼音朗读对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

三字经全文 拼音版

三字经的正规全文带拼音:

rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn。

人之初 性本善 性相近 习相远。

gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān。

苟不教 性乃迁 教之道 贵以专。

xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù。

昔孟母 择邻处 子不学 断机杼。

dòu yān shān yǒu yì fāng jiāo wǔ zǐ míng jù yáng。

窦燕山 有义方 教五子 名俱扬。

yǎng bú jiào fù zhī guò jiào bù yán shī zhī duò。

养不教 父之过 教不严 师之惰。

zǐ bù xué fēi suǒ yí yòu bù xué lǎo hé wéi。

子不学 非所宜 幼不学 老何为。

yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī yì。

玉不琢 不成器 人不学 不知义。

注释译文

1、人之初,性本善。性相近,习相远。

【解释】人出生之初,禀性本身都是善良的,天性也都相差不多,只是后天所处的环境不同和所受教育不同,彼此的习性才形成了巨大的差别。

2、苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。

【解释】如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。为了使人不变坏,最重要的方法就是要专心一致地去教育孩子。

三字经全文带拼音

rén zhī chū xìng běn shàn     gǒu bú jiào xìng nǎi qiān    jiào zhī dào guì yǐ zhuān

人 之 初 , 性 本 善。                苟 不 教 , 性 乃 迁。             教    之   道 ,  贵  以 专。

xī mèng mǔ zé lín chǔ          zǐ bù xué  duàn jī zhù          dòu yān shān yǒu yì fāng

昔 孟 母 , 择 邻 处。            子 不 学 , 断 机 杼。           窦 燕 山 , 有 义 方。

jiào wǔ zǐ míng jù yáng       yǎng bú jiào fù zhī guò        jiào bù yán shī zhī duò

教 五 子 , 名 俱 扬。           养 不 教 , 父 之 过。            教 不 严 , 师 之 惰。

zǐ bù xué fēi suǒ yí              yòu bù xué lǎo hé wéi          yù bù zhuó bù chéng qì

子 不 学 , 非 所 宜。           幼 不 学 , 老 何 为。             玉 不 琢 , 不 成 器。

rén bù xué bù zhī yì           wèi rén zǐ fāng shào shí         qīn shī yǒu xí lǐ yí

人 不 学 , 不 知 义。           为 人 子 , 方 少 时。              亲 师 友 , 习 礼 仪。

xiāng jiǔ líng néng wēn xí   xiào yú qīn suǒ dāng zhí       róng sì suì néng ràng lí

香 九 龄 , 能 温 席。           孝 于 亲 , 所 当 执。              融 四 岁 , 能 让 梨。

tì yú zhǎng yí xiān zhī         shǒu xiào tì cì jiàn wén           zhī mǒu shù shí mǒu wén

弟 于 长 , 宜 先 知。           首 孝 弟 , 次 见 闻。               知 某 数 , 识 某 文。

yī ér shí shí ér bǎi                bǎi ér qiān qiān ér wàn          sān cái zhě tiān dì rén

一 而 十 , 十 而 百。           百 而 千 , 千 而 万。              三 才 者 , 天 地 人。

sān guāng zhě rì yuè xīng  sān gāng zhě jūn chén yì        fù zǐ qīn fū fù shùn

三 光 者 , 日 月 星。          三 纲 者 , 君 臣 义。                父 子 亲 , 夫 妇 顺。

yuē chūn xià yuē qiū dōng  cǐ sì shí yùn bù qióng            yuē nán běi yuē xī dōng

曰 春 夏 , 曰 秋 冬。           此 四 时 , 运 不 穷。             曰 南 北 , 曰 西 东。

cǐ sì fāng yìng hū zhōng     yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ          cǐ wǔ xíng běn hū shù

此 四 方 , 应 乎 中。          曰 水 火 , 木 金 土。              此 五 行 , 本 乎 数。

yuē rén yì lǐ zhì xìn            cǐ wǔ cháng bù róng wěn       dào liáng shū mài shǔ jì

曰 仁 义 , 礼 智 信。         此 五 常 , 不 容 紊。               稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

cǐ liù gǔ rén suǒ shí           mǎ niú yáng jī quǎn shǐ          cǐ liù chù rén suǒ sì

此 六 谷 , 人 所 食。         马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。               此 六 畜 , 人 所 饲。

yuē xǐ nù yuē āi jù              ài wù yù qī qíng jù                 páo tǔ gé mù shí jīn

曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。          爱 恶 欲 , 七 情 具。               匏 土 革 , 木 石 金。

sī yǔ zhú nǎi bā yīn           gāo zēng zǔ fù ér shēn          shēn ér zǐ zǐ ér sūn

丝 与 竹, 乃 八 音。          高 曾 祖 , 父 而 身。             身 而 子 , 子 而 孙。

zì zǐ sūn zhì xuán zēng      nǎi jiǔ zú rén zhī lún              fù zǐ ēn fū fù cóng

自 子 孙 , 至 玄 曾            乃 九 族 , 人 之 伦。                 父 子 恩 , 夫 妇 从。

xiōng zé yǒu dì zé gōng    zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng    jūn zé jìng chén zé zhōng

兄 则 友 , 弟 则 恭。         长 幼 序 , 友 与 朋。              君 则 敬 , 臣 则 忠。

cǐ shí yì rén suǒ tóng        fán xùn méng xū jiǎng jiū       xiáng xùn gǔ míng jù dòu

此 十 义 , 人 所 同。        凡 训 蒙 , 须 讲 究。               详 训 诂 , 明 句 读。

wéi xué zhě bì yǒu chū     xiǎo xué zhōng zhì sì shū       lún yǔ zhě èr shí piān

为 学 者 , 必 有 初。        小 学 终 , 至 四 书。               论 语 者 , 二 十 篇。

qún dì zǐ jì shàn yán         mèng zǐ zhě qī piān zhǐ           jiǎng dào dé shuō rén yì

群 弟 子 , 记 善 言。        孟 子 者 , 七 篇 止。               讲 道 德 , 说 仁 义。

zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ     zhōng bù piān yōng bú yì      dà xiǎo dài zhù lǐjì

作 中 庸 , 子 思 笔。         中 不 偏 , 庸 不 易。               大 小 戴 , 注 礼 记。

shù shèng yán lǐ yuè bèi    yuē guó fēng yuē yǎ sòng      hào sì shī dāng fěng yǒng

述 圣 言 , 礼 乐 备。         曰 国 风 , 曰 雅 颂。                号 四 诗 , 当 讽 咏。

shī jì wáng chūn qiū zuò    yù bāo biǎn bié shàn è        sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

诗 既 亡 , 春 秋 作。         寓 褒 贬 , 别 善 恶。            三 传 者 , 有 公 羊。

yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng    jīng jì míng fāng dú zǐ          cuō qí yào jì qí shì

有 左 氏 , 有 谷 梁。          经 既 明 , 方 读 子。             撮 其 要 , 记 其 事。

wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng    wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng    jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

五 子 者 有 荀 扬。             文 中 子 , 及 老 庄。              经 子 通 , 读 诸 史。

kǎo shì xì zhī zhōng shǐ     zì xī nóng zhì huáng dì         hào sān huáng jū shàng shì

考 世 系 , 知 终 始。         自 羲 农 , 至 黄 帝。              号 三 皇 , 居 上 世。

táng yǒu yú hào èr dì      xiāng yī xùn chēng shèng shì    xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

唐 有 虞 , 号 二 帝。       相 揖 逊 , 称 盛 世。                   夏 有 禹 , 商 有 汤。

zhōu wén wǔ chēng sān wáng     xià chuán zǐ jiā tiān xià       sì bǎi zǎi qiān xià shè

周 文 武 , 称 三 王。                    夏 传 子 , 家 天 下。           四 百 载 , 迁 夏 社。

tāng fá xià guó hào shāng   liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng        zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

汤 伐 夏 , 国 号 商。             六 百 载 , 至 纣 亡。              周 武 王 , 始 诛 纣。

bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ        zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì Chěng gān gē shàng yóu shuì

八 百 载 , 最 长 久。            周 辙 东 , 王 纲 坠。                    逞 干 戈 , 尚 游 说。

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó wǔ bà qiáng qī xióng chū     yíng qín shì shǐ jiān bìng

始 春 秋 , 终 战 国。                五 霸 强 , 七 雄 出。            嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

chuán èr shì chǔ hàn zhēng   gāo zǔ xīng hàn yè jiàn       zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

传 二 世 , 楚 汉 争。              高 祖 兴 , 汉 业 建。            至 孝 平 , 王 莽 篡。

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn  sì bǎi nián zhōng yú xiàn   wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

光 武 兴 , 为 东 汉。                四 百 年 , 终 于 献。           魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

hào sān guó qì liǎng jìn        song qí jì liáng chén chéng    wéi nán cháo dū jīn líng

号 三 国 , 迄 两 晋。             宋 齐 继 , 梁 陈 承。              为 南 朝 , 都 金 陵。

běi yuán wèi fēn dōng xi      yǔ wén zhōu yǔ gāo qí          dài zhì suí yì tǔ yǔ   

北 元 魏 , 分 东 西。            宇 文 周 , 与 高 齐。               迨 至 隋 , 一 土 宇。

bú zài chuan shī tǒng xù      táng gāo zǔ qǐ yì shī             chú suí luàn chuàng guó jī

不 再 传 , 失 统 绪。             唐 高 祖 , 起 义 师。             除 隋 乱 , 创 国 基。

èr shí chuán sān bǎi zǎi     liáng miè zhī guó nǎi gǎi          liáng táng jìn jí hàn zhōu

二 十 传 , 三 百 载。          梁 灭 之 , 国 乃 改。                梁 唐 晋 , 及 汉 周。

chēng wǔ dài jiē yǒu yóu  yán sòng xīng shòu zhōu shàn   shí bā chuán nán běi hùn

称 五 代 , 皆 有 由。          炎 宋 兴 , 受 周 禅。                 十 八 传 , 南 北 混。

liáo yǔ jīn dì hào fēn          dài miè liáo sòng yóu cún        zhì yuán xīng jīn xù xiē

辽 与 金 , 帝 号 纷。          迨 灭 辽 , 宋 犹 存。                 至 元 兴 , 金 绪 歇。

yǒu sòng shì yì tong miè    bìng zhōng guó jiān róng dí     míng tài zǔ jiǔ qīn shī

有 宋 世 , 一 同 灭。          并 中 国 , 兼 戎 狄。                  明 太 祖 , 久 亲 师。

chuán jiàn wén fāng sì sì    qiān běi jīng yǒng lè sì           dài chóng zhēn méi shān shì

传 建 文 , 方 四 祀。          迁 北 京 , 永 乐 嗣。                迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

qīng tài zǔ yīng jǐng mìng    jìng sì fāng kè dà dìng          zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

清 太 祖 , 膺 景 命。          靖 四 方 , 克 大 定。               至 宣 统 , 乃 大 同。

shí èr shì qīng zuò zhōng    dú shǐ zhě kǎo shí lù              tōng gǔ jīn ruò qīn mù

十 二 世 , 清 祚 终。          读 史 者 , 考 实 录。                通 古 今 , 若 亲 目。

kǒu ér song xīn ér wéi        cháo yú sī xī yú sī                   xī zhòng ní shī xiàng tuó

口 而 诵 , 心 而 维。          朝 于 斯 , 夕 于 斯。              昔 仲 尼 , 师 项 橐。

gǔ shèng xián shàng qín xué    zhào zhōng ling dú lǔ lún     bǐ jì shì xué qiě qín

古 圣 贤 , 尚 勤 学。               赵 中 令 , 读 鲁 论。              彼 既 仕 , 学 且 勤。pī pú biān xiāo zhú jiǎn                          bǐ wú shū qiě zhī miǎn           tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

披 蒲 编 , 削 竹 简。             彼 无 书 , 且 知 勉。              头 悬 梁 , 锥 刺 股。

bǐ bú jiào zì qín kǔ                rú náng yíng rú yìng xuě         jiā suī pín xué bú chuò

彼 不 教 , 自 勤 苦。           如 囊 萤 , 如 映 雪。                 家 虽 贫 , 学 不 辍。

rú fù xīn rú guà jiǎo            shēn suī láo yóu kǔ zhuó         sū lǎo quán èr shí qī

如 负 薪 , 如 挂 角。           身 虽 劳 , 犹 苦 卓。               苏 老 泉 , 二 十 七。

shǐ fā fèn dú shū jí              bǐ jì lǎo yóu huǐ chí                   ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

始 发 奋 , 读 书 籍。          彼 既 老 , 犹 悔 迟。                尔 小 生 , 宜 早 思。

ruò liáng hào bā shí èr       duì dà tíng kuí duō shì             bǐ jì chéng zhòng chēng yì

若 梁 灏 , 八 十 二。          对 大 廷 , 魁 多 士。                 彼 既 成 , 众 称 异。

ěr xiǎo shēng yí lì zhì         yíng bā suì néng yǒng shī         mì qī suì néng fù qí

尔 小 生 , 宜 立 志。          莹 八 岁 , 能 咏 诗。                  泌 七 岁 , 能 赋 棋。

bǐ yǐng wù rén chēng qí     ěr yòu xué dāng xiào zhī           cài wén jī néng biàn qín

彼 颖 悟 , 人 称 奇。          尔 幼 学 , 当 效 之。                   蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

xiè dào yùn néng yǒng yín  bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn               ěr nán zǐ dāng zì jǐng

谢 道 韫 , 能 咏 吟。           彼 女 子 , 且 聪 敏。                  尔 男 子 , 当 自 警。

táng liú yàn fāng qī suì      jǔ shén tóng zuò zhèng zì          bǐ suī yòu shēn yǐ shì

唐 刘 晏 , 方 七 岁。         举 神 童 , 作 正 字。                    彼 虽 幼 , 身 已 仕。

ěr yòu xué miǎn ér zhì       yǒu wéi zhě yì ruò shì                  quǎn shǒu yè jī sī chén

尔 幼 学 , 勉 而 致。           有 为 者 , 亦 若 是。                    犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

gǒu bù xué hé wéi rén      cán tǔ sī fēng niàng mì                 rén bù xué bù rú wù

苟 不 学 , 曷 为 人。           蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。                   人 不 学 , 不 如 物。

yòu ér xué zhuàng ér xíng  shàng zhì jūn xià zé mín             yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

幼 而 学 , 壮 而 行。           上 致 君 , 下 泽 民。                   扬 名 声 , 显 父 母。

guāng yú qián yù yú hòu    rén yí zǐ jīn mǎn yíng                 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

光 于 前 , 裕 于 后。           人 遗 子 , 金 满 赢。                  我 教 子 , 惟 一 经。

qín yǒu gōng xì wú yì          jiè zhī zāi yí miǎn lì

勤 有 功 , 戏 无 益。           戒 之 哉 , 宜 勉 力

扩展资料:

《三字经》是我国宋朝王应麟所作,其中稳中内容大都采用韵文,每三字一句,四句一组,像一首诗一样,背诵起来如同唱儿歌,用来教育子女琅琅上口十分有趣,又能启迪心智。

其中三字经有几个版本,在内容上,在我国不同的历史时期都有修改或者添加。目前所见的就有宋末元初的1068字本,明代的1092字本,明末的1122字本,清初的1140字本及1170字本等多个版本。

参考资料:三字经_百度百科

最完整 三字经 全文 拼音 解释 注释

sün cái zhþ tiün dì rãn sün guüng zhþ rì yuâ xÿng

三才者 天地人 三光者 日月星

【解释】还应该知道一些日常生活常识,如什么叫“三才”?三才指的是天、地、人三个方面。什么叫“三光"呢?三光就是太阳、月亮、星星。

〖启示〗人类只有认识世界,才能改造世界。世界太大了。天空中的星辰以及雷、电、风、雨,大地的山川河流、花草树木、鱼虫百兽,而人又是万物之灵。只有不断学习,才能运用掌握的知识去改造世界。 sün güng zhþ

jūn chãn yì

fù zǐ qÿn

fū fù shùn

三纲者 君臣义 父子亲 夫妇顺

【解释】什么是“三纲”呢?三纲是人与人之间关系应该遵守的三个行为准则,就是君王与臣子的言行要合乎义理,父母子女之间相亲相爱,夫妻之间和顺相处。

〖启示〗要使人与人之间有一个良好和谐的关系,每个人都要认清自己的地位,人人从我做起,才能天下安宁,人类永远和平。 yuý chūn xià

yuý qiū dōng

cǐ sì shí

yùn bù qiïng

曰春夏

曰秋冬 此四时 运不穷

【解释】再让我们看一看四周环境,春、夏、秋、冬叫做四季。这四时季节不断变化,春去夏来,秋去冬来,如

此循环往复,永不停止。

〖启示〗 春、夏、秋、冬是因为地球在绕着太阳运转时,有时面向太阳、有时背向太阳、有时斜向太阳,因此有了温度不一样的四季变化。 yuý nán bþi

yuý xÿ dōng

cǐ sì füng

yìng hū zhōng

曰南北

曰西东 此四方 应乎中

【解释】说到东、南、西、北,这叫作“四方”,是指各个方向的位置。这四个方位,必须有个中央位置对应,

才能把各个方位定出来。

〖启示〗我们的祖先最早用铁发明了“罗盘”,也就是我国四大发明之一的指南针,从而使确定方位变得十分简便,尤其在航海中指南针的作用太大了。在我们人类生活中方向是非常重要的。 yuý shuǐ huǒ

mù jÿn tǔ

cǐ wǔ háng

bþn hū shù

曰水火 木金土 此五行 本乎数

【解释】至于说到“五行”,那就是金、木、水、火、土。这是中国古代用来指宇宙各种事物的抽象概念,是根据一、二、三、四、五这五个数字和组合变化而产生的。

〖启示〗“五行”学说包括很深的哲学道理,非常复杂、我们只要知道一些就行了。 shí gün zhþ

jiǎ zhì guǐ

shí âr zhÿ

zǐ zhì hài

十干者 甲至癸 十二支 子至亥

【解释】“十干”指的是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚辛、壬、癸,又叫“天干”;“十二支”指的是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,又叫“地支”,是古代记时的标记。

〖启示〗 和“五行”一样,天干、地支在古代人的生活中占有极重要的地位。但今天,人们除了十二支的生肖记年外,记时已多不用了。

下载文档到电脑,查找使用更方便

2下载券 1096人已下载

下载

还剩18页未读,继续阅读

yuý huáng dào rì suǒ chán yuý chì dào düng zhōng quán

曰黄道 日所躔 曰赤道 当中权

【解释】地球围绕太阳运转,而太阳又围绕着银河系中心运转。太阳运行的轨道叫“黄道”,在地球中央有一条假想的与地轴垂直的大圆圈,这就是赤道。

〖启示〗地球在不断自转运动中,同时绕着太阳转动,太阳是太阳系的中心。而太阳系又绕着银河系转,而银河系只是宇宙的一个小点点,天地之大实在是不可想象的。 chì dào xià

wýn nuǎn jí

wǒ zhōng huá

zài dōng bþi

赤道下

温暖极 我中华 在东北

【解释】在赤道地区,温度最高,气候特别炎热,从赤道向南北两个方向,气温逐渐变低。我们国家是地处地球

的东北边。

〖启示〗我们国家所处的位置在整个地球的东北边,由于面积辽阔,热带、温带、寒带三个温带都有。地大物博、历史悠久,是有五十六个民族的国家。 hán yù jūn

shuüng lù gǎi

yîu güo yuán

zuǒ dà hǎi

寒燠均 霜露改 右高原 左大海

【解释】我国冷热均匀,霜期和露期会跟着季节而改换,右边是高原,左边是大海。

〖启示〗我国地处寒、温、热三带,大部分在温带,既无严寒,又无酷暑。冷热均匀,冬天结霜,夏天结露,霜期和露期会跟着季节而改换。若你面向南方,那么右边是高原,左边是大海。 yuý jiüng hã

yuý huái jì

cǐ sì dú

shuǐ zhÿ jì

曰江河 曰淮济 此四渎 水之纪

【解释】中国是个地大物博的国家,直接流入大海的有长江、黄河、淮河和济水,这四条大河是中国河流的代表。 〖启示〗长江是我国最长的河流,全长五千多公里。我国最闻名的河流是黄河,她是中华民族的摇篮,是五千年文明的发源地。 yuý dài huá

hüo hãng hãng

cǐ wǔ yuâ

shün zhÿ míng

曰岱华

蒿恒衡 此五岳 山之名

【解释】中国的五大名山,称为“五岳”,就是东岳泰山、西岳华山、中岳蒿山、南岳衡山、北岳恒山,这五座

山是中国大山的代表。

〖启示〗现在我们都知道,我国境内的喜玛拉亚雅山是世界上最高的山,号称世界的屋脊。中国是五千年的文明古国,每座山都有着许多美丽的神话和传说。 gǔ jiǔ zhōu

jÿn gǎi zhì

chýng xíng shþng

sün shí wǔ

古九州 今改制 称行省 三十五

【解释】州:古代行政区域单位名称。 制:制度,有确定规模、法度。 行省:行政区域,简称省。 〖启示〗古代周朝分为九州:冀州、幽州、并州、兖州、青州、扬州、荆州、豫州、雍州。秦抬皇统一中国后废九州改成郡县,到宋朝把郡县改成府,到元朝,中央设立中书省主持全国政务,各地区设中书省,称为行省,简称省。三个五省,是在抗战胜利后,东北划九省加收回台湾省,连原二十八省,共三十五省。 yuý shì nïng

yuý gōng shüng

cǐ sì mín

guï zhÿ liáng

曰士农

曰工商 此四民 国之良

【解释】中国是世界上人口最多的国家。知识分子、农民、工人和商人,是国家不可缺少的栋梁,称为四民,这

是社会重要的组成部分。

〖启示〗由于社会的发展,今天人民的职业已经不仅仅是这四种了。俗话说:“三百六十行,行行出状元”,不管从事什么职业,只要对社会有好处,都是光荣的。 yuý rãn yì

lǐ zhì xìn

cǐ wǔ cháng

bù rïng wþn

曰仁义 礼智信 此五常 不容紊

【解释】如果所有的人都能以仁、义、礼、智、信这五种不变的法则做为处事做人的标准,社会就会永保祥和,所以每个人都应遵守,不可怠慢疏忽。

〖启示〗五千年的中国文明史,有多少仁义之士用他们的生命和热血,谱写了无数可歌可泣的英雄业迹。这些人实在是我们学习的榜样。 dì suǒ shýng

yǒu cǎo mù

cǐ zhí wù

biàn shuǐ lù

地所生 有草木 此植物 遍水陆

【解释】除了人类,在地球上还有花草树木,这些属于植物,在陆地上和水里到处都有。

〖启示〗人类所食用的“五谷杂粮”就属于植物。人类的生存有赖于大自然。我们应该了解它们,掌握这些知识,以便为人类服务。 yǒu chïng yú

yǒu niǎo shîu

cǐ dîng wù

nãng fýi zǒu

有虫鱼 有鸟兽 此动物 能飞走

【解释】虫、鱼、鸟、兽属于动物,这些动物有的能在天空中飞,有的能在陆地上走,有的能在水里游。 〖启示〗无论大自然中的植物还是动物,都是人类永恒的财产,我们要爱护周围的环境,保护好我们生存的环境。 dào liáng shū

mài shǔ jì

cǐ liù gǔ

rãn suǒ shí

稻梁菽 麦黍稷 此六谷 人所食

【解释】人类生活中的主食有的来自植物,像稻子、小麦、豆类、玉米和高梁,这些是我们日常生活的重要食品。 〖启示〗人要吃饭就得耕耘播种。当我们吃到香喷喷的饭菜时,千万不要忘了辛勤耕种的农民。“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,要知道爱惜每一粒粮食。 mǎ niú yáng

jÿ quǎn shǐ

cǐ liù chù

rãn suǒ sì

马牛羊 鸡犬豕 此六畜 人所饲

【解释】在动物中有马、牛、羊、鸡、狗和猪,这叫六畜。这些动物和六谷一样本来都是野生的。后来被人们渐渐驯化后,才成为人类日常生活的必需品。

解读〗人类真不愧万物之灵,我们的祖先很早就把有些野生的动物,通过驯服和人工喂养成为人类的工具和食品。 yuý xǐ nù

yuý üi jù

ài wù yù

qÿ qíng jù

曰喜怒 曰哀惧 爱恶欲 七情俱

【解释】高兴叫作喜,生气叫作哀,害怕叫作惧,心里喜欢叫爱,讨厌叫恶,内心很贪恋叫作欲,合起来叫七情。

三字经全文带拼音完整注解

三字经全文带拼音完整注解:

rénzhīchūxìngběnshàn。

人之初,性本善。

xìngxiāngjìnxíxiāngyuǎn。

性相近,习相远。

gǒubújiàoxìngnǎiqiān。

苟不教,性乃迁。

jiàozhīdàoguìyǐzhuān。

教之道,贵以专。

xīmèngmǔzélínchǔ。

昔孟母,择邻处。

《三字经》

是中国的传统启蒙教材。在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。《三字经》取材典范,包括中国传统文化的文学、历史、哲学、天文地理、人伦义理、忠孝节义等等,而核心思想又包括了“仁,义,诚,敬,孝。”背诵《三字经》的同时,就了解了常识、传统国学及历史故事,以及故事内涵中的做人做事道理。

以上内容参考:百度百科-三字经

三字经的正规全文带拼音

《三字经》全文带拼音:

rénzhīchūxìngběnshàn

人之初,性本善。

xìngxiāngjìnxíxiāngyuǎn

性相近,习相远。

gǒubújiàoxìngnǎiqiān

苟不教,性乃迁。

jiàozhīdàoguìyǐzhuān

教之道,贵以专。

xīmèngmǔzélínchǔ

昔孟母,择邻处。

zǐbùxuéduànjīzhù

子不学,断机杼。

dòuyānshānyǒuyìfāng

窦燕山,有义方。

jiàowǔzǐmíngjùyáng

教五子,名俱扬。

yǎngbújiàofùzhīguò

养不教,父之过。

jiàobùyánshīzhīduò

教不严,师之惰。

zǐbùxuéfēisuǒyí

子不学,非所宜。

yòubùxuélǎohéwéi

幼不学,老何为。

yùbùzhuóbùchéngqì

玉不琢,不成器。

rénbùxuébùzhīyì

人不学,不知义。

wèirénzǐfāngshàoshí

为人子,方少时。

qīnshīyǒuxílǐyí

亲师友,习礼仪。

xiāngjiǔlíngnéngwēnxí

香九龄,能温席。

xiàoyúqīnsuǒdāngzhí

孝于亲,所当执。

róngsìsuìnéngrànglí

融四岁,能让梨。

tìyúzhǎngyíxiānzhī

弟于长,宜先知。

shǒuxiàotìcìjiànwén

首孝弟,次见闻。

zhīmǒushùshímǒuwén

知某数,识某文。

yīérshíshíérbǎi

一而十,十而百。

bǎiérqiānqiānérwàn

百而千,千而万。

sāncáizhětiāndìrén

三才者,天地人。

sānguāngzhěrìyuèxīng

三光者,日月星。

sāngāngzhějūnchényì

三纲者,君臣义。

fùzǐqīnfūfùshùn

父子亲,夫妇顺。

yuēchūnxiàyuēqiūdōng

曰春夏,曰秋冬。

cǐsìshíyùnbùqióng

此四时,运不穷。

yuēnánběiyuēxīdōng

曰南北,曰西东。

cǐsìfāngyìnghūzhōng

此四方,应乎中。

yuēshuǐhuǒmùjīntǔ

曰水火,木金土。

cǐwǔxíngběnhūshù

此五行,本乎数。

yuērényìlǐzhìxìn

曰仁义,礼智信。

cǐwǔchángbùróngwěn

此五常,不容紊。

dàoliángshūmàishǔjì

稻粱菽,麦黍稷。

cǐliùgǔrénsuǒshí

此六谷,人所食。

mǎniúyángjīquǎnshǐ

马牛羊,鸡犬豕。

cǐliùchùrénsuǒsì

此六畜,人所饲。

yuēxǐnùyuēāijù

曰喜怒,曰哀惧。

àiwùyùqīqíngjù

爱恶欲,七情具。

páotǔgémùshíjīn

匏土革,木石金。

sīyǔzhúnǎibāyīn

丝与竹,乃八音。

gāozēngzǔfùérshēn

高曾祖,父而身。

shēnérzǐzǐérsūn

身而子,子而孙。

zìzǐsūnzhìxuánzēng

自子孙,至玄曾。

nǎijiǔzúrénzhīlún

乃九族,人之伦。

fùzǐēnfūfùcóng

父子恩,夫妇从。

xiōngzéyǒudìzégōng

兄则友,弟则恭。

zhǎngyòuxùyǒuyǔpéng

长幼序,友与朋。

jūnzéjìngchénzézhōng

君则敬,臣则忠。

cǐshíyìrénsuǒtóng

此十义,人所同。

fánxùnméngxūjiǎngjiū

凡训蒙,须讲究。

xiángxùngǔmíngjùdòu

详训诂,明句读。

wéixuézhěbìyǒuchū

为学者,必有初。

xiǎoxuézhōngzhìsìshū

小学终,至四书。

lúnyǔzhěèrshípiān

论语者,二十篇。

qúndìzǐjìshànyán

群弟子,记善言。

mèngzǐzhěqīpiānzhǐ

孟子者,七篇止。

jiǎngdàodéshuōrényì

讲道德,说仁义。

zuòzhōngyōngzǐsībǐ

作中庸,子思笔。

zhōngbùpiānyōngbúyì

中不偏,庸不易。

dàxiǎodàizhùlǐjì

大小戴,注礼记。

shùshèngyánlǐyuèbèi

述圣言,礼乐备。

yuēguófēngyuēyǎsòng

曰国风,曰雅颂。

hàosìshīdāngfěngyǒng

号四诗,当讽咏。

shījìwángchūnqiūzuò

诗既亡,春秋作。

yùbāobiǎnbiéshànè

寓褒贬,别善恶。

sānzhuànzhěyǒugōngyáng

三传者,有公羊。

yǒuzuǒshìyǒugǔliáng

有左氏,有谷梁。

jīngjìmíngfāngdúzǐ

经既明,方读子。

cuōqíyàojìqíshì

撮其要,记其事。

wǔzǐzhěyǒuxúnyáng

五子者,有荀扬。

wénzhōngzǐjílǎozhuāng

文中子,及老庄。

jīngzǐtōngdúzhūshǐ

经子通,读诸史。

kǎoshìxìigrave;zhīzhōngshǐ

考世系,知终始。

zìxīnóngzhìhuángdì

自羲农,至黄帝。

hàosānhuángjūshàngshì

号三皇,居上世。

tángyǒuyúhàoèrdì

唐有虞,号二帝。

xiāngyīxùnchēngshèngshì

相揖逊,称盛世。

xiàyǒuyǔshāngyǒutāng

夏有禹,商有汤。

zhōuwénwǔchēngsānwáng

周文武,称三王。

xiàchuánzǐjiātiānxià

夏传子,家天下。

sìbǎizǎiqiānxiàshè

四百载,迁夏社。

tāngfáxiàguóhàoshāng

汤伐夏,国号商。

liùbǎizǎizhìzhòuwáng

六百载,至纣亡。

zhōuwǔwángshǐzhūzhòu

周武王,始诛纣。

bābǎizǎizuìchángjiǔ

八百载,最长久。

zhōuzhédōngwánggāngzhuì

周辙东,王纲坠。

Chěnggāngēshàngyóushuì

逞干戈,尚游说。

shǐchūnqiūzhōngzhànguó

始春秋,终战国。

wǔbàqiángqīxióngchū

五霸强,七雄出。

yíngqínshìshǐjiānbìng

嬴秦氏,始兼并。

chuánèrshìchǔhànzhēng

传二世,楚汉争。

gāozǔxīnghànyèjiàn

高祖兴,汉业建。

zhìxiàopingwángmǎngcuàn

至孝平,王莽篡。

guāngwǔxīngwéidōnghàn

光武兴,为东汉。

sìbǎiniánzhōngyúxiàn

四百年,终于献。

wèishǔwúzhēnghàndǐng

魏蜀吴,争汉鼎。

hàosānguóqìliǎngjìn

号三国,迄两晋。

songqíjìliángchénchéng

宋齐继,梁陈承。

wéináncháodūjīnlíng

为南朝,都金陵。

běiyuánwèifēndōngxi

北元魏,分东西。

yǔwénzhōuyǔgāoqí

宇文周,与高齐。

dàizhìsuíyìtǔyǔ

迨至隋,一土宇。

búzàichuanshītǒngxù

不再传,失统绪。

tánggāozǔqǐyìshī

唐高祖,起义师。

chúsuíluànchuàngguójī

除隋乱,创国基。

èrshíchuánsānbǎizǎi

二十传,三百载。

liángmièzhīguónǎigǎi

梁灭之,国乃改。

liángtángjìnjíhànzhōu

梁唐晋,及汉周。

chēngwǔdàijiēyǒuyóu

称五代,皆有由。

yánsòngxīngshòuzhōushàn

炎宋兴,受周禅。

shíbāchuánnánběihùn

十八传,南北混。

liáoyǔjīndìhàofēn

辽与金,帝号纷。

dàimièliáosòngyóucún

迨灭辽,宋犹存。

zhìyuánxīngjīnxùxiē

至元兴,金绪歇。

yǒusòngshìyìtongmiè

有宋世,一同灭。

bìngzhōngguójiānróngdí

并中国,兼戎狄。

míngtàizǔjiǔqīnshī

明太祖,久亲师。

chuánjiànwénfāngsìsì

传建文,方四祀。

qiānběijīngyǒnglèsì

迁北京,永乐嗣。

dàichóngzhēnméishānshì

迨崇祯,煤山逝。

qīngtàizǔyīngjǐngmìng

清太祖,膺景命。

jìngsìfāngkèdàdìng

靖四方,克大定。

zhìxuāntǒngnǎidàtóng

至宣统,乃大同。

shíèrshìqīngzuòzhōng

十二世,清祚终。

dúshǐzhěkǎoshílù

读史者,考实录。

tōnggǔjīnruòqīnmù

通古今,若亲目。

kǒuérsongxīnérwéi

口而诵,心而维。

cháoyúsīxīyúsī

朝于斯,夕于斯。

xīzhòngníshīxiàngtuó

昔仲尼,师项橐。

gǔshèngxiánshàngqínxué

古圣贤,尚勤学。

zhàozhōnglingdúlǔlún

赵中令,读鲁论。

bǐjìshìxuéqiěqín

彼既仕,学且勤。

pīpúbiānxiāozhújiǎn

披蒲编,削竹简。

bǐwúshūqiězhīmiǎn

彼无书,且知勉。

tóuxuánliángzhuīcìgǔ

头悬梁,锥刺股。

bǐbújiàozìqínkǔ

彼不教,自勤苦。

rúnángyíngrúyìngxuě

如囊萤,如映雪。

jiāsuīpínxuébúchuò

家虽贫,学不辍。

rúfùxīnrúguàjiǎo

如负薪,如挂角。

shēnsuīláoyóukǔzhuó

身虽劳,犹苦卓。

sūlǎoquánèrshíqī

苏老泉,二十七。

shǐfāfèndúshūjí

始发奋,读书籍。

bǐjìlǎoyóuhuǐchí

彼既老,犹悔迟。

ěrxiǎoshēngyízǎosī

尔小生,宜早思。

ruòliánghàobāshíèr

若梁灏,八十二。

duìdàtíngkuíduōshì

对大廷,魁多士。

bǐjìchéngzhòngchēngyì

彼既成,众称异。

ěrxiǎoshēngyílìzhì

尔小生,宜立志。

yíngbāsuìnéngyǒngshī

莹八岁,能咏诗。

mìqīsuìnéngfùqí

泌七岁,能赋棋。

bǐyǐngwùrénchēngqí

彼颖悟,人称奇。

ěryòuxuédāngxiàozhī

尔幼学,当效之。

càiwénjīnéngbiànqín

蔡文姬,能辨琴。

xièdàoyùnnéngyǒngyín

谢道韫,能咏吟。

bǐnǚzǐqiěcōngmǐn

彼女子,且聪敏。

ěrnánzǐdāngzìjǐng

尔男子,当自警。

tángliúyànfāngqīsuì

唐刘晏,方七岁。

jǔshéntóngzuòzhèngzì

举神童,作正字。

bǐsuīyòushēnyǐshì

彼虽幼,身已仕。

ěryòuxuémiǎnérzhì

尔幼学,勉而致。

yǒuwéizhěyìruòshì

有为者,亦若是。

quǎnshǒuyèjīsīchén

犬守夜,鸡司晨。

gǒubùxuéhéwéirén

苟不学,曷为人。

cántǔsīfēngniàngmì

蚕吐丝,蜂酿蜜。

rénbùxuébùrúwù

人不学,不如物。

yòuérxuézhuàngérxíng

幼而学,壮而行。

shàngzhìjūnxiàzémín

上致君,下泽民。

yángmíngshēngxiǎnfùmǔ

扬名声,显父母。

guāngyúqiányùyúhòu

光于前,裕于后。

rényízǐjīnmǎnyíng

人遗子,金满赢。

wǒjiàozǐwéiyìjīng

我教子,惟一经。

qínyǒugōngxìwúyì

勤有功,戏无益。

jièzhīzāiyímiǎnlì

戒之哉,宜勉力。

相关内容:

《三字经》是中国传统的儿童启蒙读物,知名度极高。古代儿童都是通过背诵《三字经》来识字知理的。《三字经》用简洁通俗的白话讲出了亘古不变的哲理,脍炙人口、广为流传;不受文字限制,用通俗的文字将经史子集等各部类的知识揉合在一起,全文用典极多,全篇充满乐观精神。

在《三字经》出现之前,蒙学读物都是四个字一句,《三字经》则以三言形式出现,读起来轻松愉快,更符合儿歌特点,明朝赵南星称其“句短而易读,殊便于开蒙”,故此为蒙学第一书。《三字经》在古代被称为“小纲鉴”,可以将零散的知识贯穿起来,使读书积累的百科知识,得以纳入一个清晰知识体系。

《三字经》与《百家姓》、《千字文》并称为中国三大国学启蒙读物。

关于三字经全文解释及拼音和三字经全文解释及拼音朗读的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

Tags:三字经 解释 拼音 中国 启示 全文 我们 ngy 人类 太阳

请在这里放置你的在线分享代码

本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)

欢迎 发表评论:

标签列表
友情链接